>

Teisės aktai, kuriais vadovaujasi Dzūkijos nacionalinio parko ir Čepkelių valstybinio gamtinio rezervato direkcija, vykdydama direkcijai nustatytas funkcijas.

LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMAI

Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymas

Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymas

Lietuvos Respublikos žemės įstatymas

Lietuvos Respublikos miškų įstatymas

Lietuvos Respublikos vandens įstatymas

Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymas

Lietuvos Respublikos statybos įstatymas

Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymas

Lietuvos Respublikos saugomų gyvūnų, augalų ir grybų rūšių įstatymas

Lietuvos Respublikos laukinės augalijos įstatymas

Lietuvos Respublikos aplinkos monitoringo įstatymas

Lietuvos Respublikos želdynų įstatymas

Lietuvos Respublikos turizmo įstatymas

Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymas

Lietuvos Respublikos spacialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas

Lietuvos Respublikos saugomų gyvūnų, augalų ir grybų rūšių įstatymas


LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMAI

Dzūkijos nacionalinio parko ir jo zonų bei buferinės apsaugos zonos ribų planas

Dzūkijos nacionalinio parko tvarkymo planas

Čepkelių valstybinio gamtinio rezervato ribų planas

Čepkelių valstybinio gamtinio rezervato tvarkymo planas

Dzūkijos nacionalinio parko nuostatai

Čepkelių valstybinio gamtinio rezervato nuostatai

Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų arba jų dalių, kuriose yra buveinių apsaugai svarbių teritorijų sąrašas

Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos

Gamtinių ir kompleksinių draustinių nuostatai

Dėl gamtos paminklų paskelbimo

Bendrieji buveinių ar paukščių apsaugai svarbių teritorijų nuostatai

Miško žemės pavertimo kitomis naudmenomis ir kompensavimo už miško žemės pavertimą kitomis naudmenomis tvarkos aprašas

Privačių miškų tvarkymo ir naudojimo nuostatai


LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO ĮSAKYMAI

Paukščių apsaugai svarbių teritorijų sąrašas

Vandens telkinių, kuriuose plaukiojimas tam tikro tipo plaukiojimo priemonėmis draudžiamas ar ribojamas, sąrašas

Vietovių, atitinkančių gamtinių buveinių apsaugai svarbių teritorijų atrankos kriterijus, sąrašas, skirtas pateikti Europos Komisijai

Paviršinių vandens telkinių tvarkymo reikalavimų aprašas

Lietuvos Respublikos saugomų gyvūnų, augalų ir grybų rūšių sąrašas

Netiesų hidrografinio draustinio gamtotvarkos planas

Stėgalių gamtinio komplekso gamtotvarkos planas

Musteikos miško gamtotvarkos planas

Čepkelių valstybinio gamtinio rezervato vėjalandės šilagėlės apsaugos 2022-2023 m. veiksmų planas

Stojų pievų šiaurinio auksinuko apsaugos 2021-2023 m. veiksmų planas

Subartonių miško didžiosios miegapelės apsaugos 2021–2022 m. veiksmų planas

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos antikorupcinio elgesio taisyklės


APLINKOS IR ŽEMĖS ŪKIO MINISTRŲ ĮSAKYMAI

Dirbtinių nepratekamų paviršinių vandens telkinių įrengimo ir priežiūros aplinkosaugos reikalavimų aprašas


VALSTYBINĖS SAUGOMŲ TERITORIJŲ TARNYBOS PRIE APLINKOS MINISTERIJOS DIREKTORIAUS ĮSAKYMAI

Dzūkijos nacionalinio parko ir Čepkelių valstybinio gamtinio rezervato direkcijos nuostatai

Valstybinio parko ir Žuvinto biosferos rezervato lankytojo bilietų platinimo, apskaitos ir surinktų lėšų naudojimo tvarkos aprašas

Dėl Valstybės įsteigtų saugomų teritorijų, neturinčių direkcijų, ir Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijų, bei Valstybės saugomų gamtos paveldo objektų, nepatenkančių į valstybinius parkus, rezervatus ar biosferos rezervatą, priskyrimo saugomų teritorijų direkcijoms ir funkcijų vykdymo jose

Išvados/pažymos apie leidimą miškui įveisti saugomoje teritorijoje ir „Natura 2000“ teritorijoje teikimo tvarkos aprašą

Gamtos paveldo objektų tvarkymo metodinės rekomendacijos

Dėl Europos Bendrijos svarbos rūšių monitoringo metodikų patvirtinimo. Priedai: Europos bendrijos svarbos paukščių rūšių monitoringo metodikos; Europos Bendrijos svarbos žinduolių, žuvų, varliagyvių, roplių, moliuskų, vabzdžių ir augalų rūšių metodikos

Saugomų teritorijų produkto ženklo nuostatai (2022 12 13 aktuali redakcija)


DZŪKIJOS NACIONALINIO PARKO IR ČEPKELIŲ VALSTYBINIO GAMTINIO REZERVATO DIREKTORIAUS ĮSAKYMAI

Dzūkijos nacionalinio parko lankymo taisyklės (2010 03 10)

Atnaujinimo data: 2023-11-23