Informacija apie finansinę paramą, veiklą „Natura 2000“ miškuose

Informuojame savininkus, kad jau prasidėjo pažymų apie valdoje nustatytus veiklos apribojimus privataus miško savininkams ar jų asociacijoms, siekiantiems paramos pagal priemonės „Su Natura 2000“ ir „Vandens pagrindų direktyva susijusios išmokos“ veiklos sritį „Parama Natura 2000 miškuose“ išdavimas. Atkreipiame dėmesį į pasikeitimus.

Vadovaujantis Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Su „Natura 2000“ ir Vandens pagrindų direktyva susijusios išmokos“ įgyvendinimo taisyklėmis (https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/f92e1ed0d98311e4b6acbc7f0d87c3ec/asr?positionInSearchResults=1&searchModelUUID=dcf713c6-ed9a-4462-a41a-e1cbdce74dea):

23.2.3. pareiškėjas, Taisyklių 23.2.2 papunktyje nustatytais atvejais besikreipiantis pažymos apie nustatytus privalomus veiklos apribojimus, Saugomos teritorijos direkcijai privalo pateikti miško valdymo teisę patvirtinantį dokumentą arba įgaliojimą (jei prašymą teikia įgaliotas asmuo) ir vieną iš šių dokumentų:

23.2.3.1. miško valdai parengtą ir patvirtintą galiojantį vidinės miškotvarkos projektą (arba vidinės miškotvarkos projektą, pakoreguotą pagal nustatytus veiklos „Natura 2000“ teritorijoje“), kuriame nurodyti ūkinės veiklos apribojimai, sklypai ir plotas, kuriame jie taikomi;

23.2.3.2. VĮ Registrų centro išduotą pažymą apie miškų valstybės kadastro duomenis (taksaciniai rodikliai, miškų žemėlapio fragmentas su pažymėtomis sklypo ribomis); (https://www.registrucentras.lt/p/1736)

23.2.3.3. miškininko specialisto išvadą apie žemės sklype nustatytą EB svarbos paukščių veisimosi vietą (toliau – Išvada) (Taisyklių priedas). Šią Išvadą rengia VMT registruoti specialistai, kurie turi teisę rengti vidinės miškotvarkos projektus.

Jei vidinės miškotvarkos projektas ar Išvada rengiama apie žemės sklype nustatytą EB svarbos paukščių veisimosi vietą, šių dokumentų rengėjas privalo patikrinti, ar EB svarbos paukščių lizdavietė yra įregistruota Saugomų rūšių informacinėje sistemoje.

 23.2.4. deklaruojant plotus už „Natura 2000“ teritorijos ribų esančioje gamtiniu požiūriu vertingoje teritorijoje, kai valda ar jos dalis patenka į EB svarbos paukščių veisimosi vietą (lizdavietę), kurioje draudžiami pagrindiniai miško kirtimai, vadovaujantis Miško kirtimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. sausio 27 d. įsakymu Nr. D1-79 „Dėl Miško kirtimo taisyklių patvirtinimo“, I priedo nuostatomis, pareiškėjas, teikiantis Paraišką, turi turėti vidinės miškotvarkos projektą, kuriame nustatyti EB svarbos paukščių veisimosi vietoje (lizdavietėje) taikomi veiklos apribojimai, arba Išvadą. Iki einamųjų metų rugpjūčio 1 d. pareiškėjas VSTT privalo pateikti vidinės miškotvarkos projektą, kuriame nustatyti EB svarbos paukščių veisimosi vietoje (lizdavietėje) taikomi miškų ūkinės veiklos apribojimai, arba Išvadą.

 

Norintys gauti Pažymą kreipkitės į Direkciją su laisvos formos prašymu, miško valdymo teisę patvirtinančiu dokumentu bei aukščiau nurodytais dokumentais. Juos galite siųsti ir el.p. [email protected]. Kilus klausimams konsultuojame tel. +370 607 84381.

 

 

Atnaujinimo data: 2024-04-11