2024-04-02

IEŠKOME biologinės įvairovės skyriaus ekologo-botaniko

Prie Dzūkijos nacionalinio parko ir Čepkelių valstybinio gamtinio rezervato direkcijos komandos kviečiame prisijungti biologinės įvairovės skyriaus ekologą-botaniką.

BIOLOGINĖS ĮVAIROVĖS SKYRIAUS EKOLOGO - BOTANIKO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖ

1. Biologinės įvairovės skyriaus (toliau – Skyrius) ekologas - botanikas yra darbuotojas dirbantis pagal darbo sutartį.

2. Pareigybės lygis – A2.

3. Pareigybės grupė – specialistų pareigybių grupė.

4. Pareigybės pavaldumas - šias pareigas einantis darbuotojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.

II SKYRIUS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS

EINANČIAM DARBUOTOJUI

5. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

5.1. Turėti gamtos mokslų aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu;

5.2. Žinoti bei gebėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Aplinkos ministerijos bei Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos teisės aktus, taip pat kitus teisės aktus, susijusius su darbo sritimi;

5.3. Mokėti valdyti informaciją: ją kaupti, sisteminti, apibendrinti bei rengti išvadas;

5.4. Savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą;

5.5. Sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, žinoti dokumentų rengimo ir (ar) dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles ir jomis vadovautis;

5.6. Mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;

5.7. Turėti pagrindinius įgūdžius darbui su programiniu paketu QGIS arba ArcGIS;

5.8. Mokėti užsienio kalbą (pasirinktinai: anglų, prancūzų, vokiečių) pradedančio vartotojo lygmens A1 lygiu.

5.9. Turėti vairuotojo pažymėjimą (B kategorijos).

III SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

6. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

6.1. Vykdo gyvosios gamtos (buveinių ir rūšių) stebėseną (monitoringą), ir taikomuosius mokslinius tyrimus, susijusius su biologinės įvairovės išsaugojimu, vertina saugomos teritorijos direkcijai priskirtų saugomų teritorijų, jose saugomų vertybių būklę, kaupia, pateikia duomenų bazėse informaciją, analizuoja, sistemina surinktus duomenis, rengia ataskaitas, publicistinius straipsnius.

6.2. Inventorizuoja ES svarbos natūralias buveines ir saugomas rūšis, saugomas rūšis įrašytas į Lietuvos Raudonąją knygą, taip pat invazines rūšis.

6.3. Konsultuoja Europos Bendrijos svarbos natūralių buveinių, saugomų rūšių būklės, apsaugos, naudojimo režimo klausimais, ir kitais priskirtos srities klausimais.

6.4. Informuoja visuomenę apie biologinės įvairovės, gamtos vertybių būklę, išsaugojimo svarbą, rengiamas tikslines programas bei įgyvendinamas apsaugos ir tvarkymo priemones, atitinkamai ruošia medžiagą šios informacijos pateikimui.

6.5. Dalyvauja saugomų rūšių apsaugos planų rengime ir jų įgyvendinime, gamtotvarkos planų rengime ir įgyvendinime, bei „Natura 2000“ teritorijų tvarkyme.

6.6. Pagal kompetenciją dalyvauja komisijų, darbo grupių veikloje, bendrauja ir bendradarbiauja su kitais Direkcijos skyriaus.

6.7. Pagal kompetenciją bendradarbiauja su Aplinkos apsaugos departamentu prie Aplinkos ministerijos, kitų valstybės institucijų specialistais, mokslo tyrimo institutų, universitetų mokslininkais, Valstybinės miškų urėdijos darbuotojais, miestų savivaldos institucijų atitinkamais specialistais.

6.8. Vykdo prevencinę veiklą biologinės įvairovės apsaugos srityje, dalyvauja saugomų objektų, ,,Natura 2000” teritorijų ir priskirtų draustinių vertinime.

6.9. Rengia atitinkamas ataskaitas, raštus, kitus dokumentus susijusius su skyriaus uždavinių ir funkcijų įgyvendinimu savo kompetencijos ribose.

6.10. Dalyvauja nustatant „Natura 2000“ teritorijų apsaugos tikslus ir būtinas buveinių apsaugai svarbių teritorijų apsaugos priemones.

6.11. Dalyvauja rengiant apsaugos sutarčių su privačios žemės sklypų savininkais projektus.

6.12. Rengia išvadų projektus dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio įsteigtoms ar potencialioms „Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumo, dalyvauja poveikio aplinkai vertinimo procese, taip pat atlieka vertinimus veiklų, dėl kurių leistinumo nusprendžiama atlikus jų poveikio gamtos vertybėms įvertinimą.

6.13. Nagrinėja vidinės miškotvarkos projektus, miškų tvarkymo schemas, kitus projektus ir planus, susijusius su kuruojama teritorija, teikia jiems pastabas, pasiūlymus.

6.14. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su Skyriaus veikla susijusius pavedimus.

IV SKYRIUS

ATSAKOMYBĖ

7. Darbuotojas, einantis šias pareigas, Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka atsako už:

7.1. šiame pareigybės aprašyme nustatytų funkcijų atlikimą tinkamai ir laiku, rengiamų dokumentų duomenų teisėtumą;

7.2. perduotų naudoti materialinių vertybių ir dokumentų tinkamą naudojimą ir apsaugą.

 

Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)

- (vtd.lt)